Home | De Vereniging

OPRICHTINGSAKTE : v.z.w. Hiv Vereniging België 

De ondergetekenden : 

1° DEVUYST Frankie, wonende te Nationalestraat 90 bus 10 te 2000 Antwerpen. 

2° PERMANNE Willy, wonende te Van Arteveldestraat 18 te 2060 Antwerpen. 

3° VAN CAPPELLEN Charles, wonende te Welvaartstraat 203 te 9300 Aalst. 

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet 

van 27 juni 1921 ( hierna de “VZW-wet”), met de hiernavolgende statuten. 

 

1. NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR  

Artikel 1 : 

De vereniging draagt de naam “Hiv Vereniging België vzw “, afgekort HVB.  Deze naam moet 

steeds door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW” worden 

voorafgegaan of gevolgd. 

De vereniging houdt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aaankondigingen, uitgaven en 

andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming “HVB” te gebruiken. 

Artikel 2 : 

De vereniging is gevestigd te Nationalestraat 90 bus 10, 2000 Antwerpen. De vereniging ressorteert 

onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.  Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet 

worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van 

het voornoemd gerechtelijk arrondissement. 

Artikel 3 : 

1. De vereniging stelt zich primair ten doel de belangen te behartigen van mensen die hiv- 

geinfecteerd zijn. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan dit betekenen dat 

de vereniging ook de belangen zal behartigen van mensen die nauw betrokken zijn bij mensen 

die hiv-geïnfecteerd zijn. 

2. Om dit doel te bereiken ontwikkelt, stimuleert en ondersteunt de vereniging activiteiten op het 

gebied van onderling contact en ondersteuning, informatievoorziening, belangenbehartiging en 

verleent de vereniging diensten aan leden en aan derden. 

3. De vereniging zet haar kennis, ervaring en middelen ook in ten behoeve van het voorkomen van 

nieuwe hiv-infecties in België en daarbuiten. 

4. De vereniging doet dit door het informeren, ondersteunen en voorlichten van leden, niet-leden, 

andere organisaties en het bredere publiek. 

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel 

rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.  De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven 

bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, 

personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle 

activiteiten uitoefenen of laten uitoefenenen die haar doel rechtvaardigen.  In het kader van het 

realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen. 

Artikel 4 : 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

 

2.  LIDMAATSCHAP 

Artikel 5 : 

a. De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden. 

b. De vereniging telt minstens drie leden. 

c. Lid van de vereniging kunnen zijn personen die hiv-positief zijn, dan wel vermoeden dat ze dit 

zijn, alsmede natuurlijke personen die zich betrokken voelen bij de doelstellingen van de 

vereniging. 

d. Werknemers van de vereniging kunnen lid zijn van de vereniging, maar kunnen in de vereniging 

niet in enige functie worden benoemd. 

e.  Het bestuur houdt een ledenregister bij. Dit ledenregister is niet openbaar. In het Algemeen 

Reglement wordt vastgelegd welke personen en organen van de vereniging onder welke 

omstandigheden toegang tot dit ledenregister hebben. 

f. De volheid van het limaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, 

komt uitsluitend toe aan de leden en niet aan de toegetreden leden. 

g. De toegetreden leden hebben enkel de rechten en verplichtingen hen toebedeeld door deze 

statuten. 

De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden 

leden worden gewijzigd. 

Artikel 6 : 

Als lid kan tot de vereniging toetreden,  iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van 

bestuur als zodanig wordt aanvaard.  De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing 

houden aan de voorschriften, zoals deze desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk 

reglement. 

Als toegetreden lid kunnen tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door 

de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de 

vereniging heeft.  De raad van bestuur zal zich, bij het nemen van haar beslissing, houden aan de 

voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk regelement. 

Verzoeken om toetreding dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, 

onder vermelding van naam, voornamen en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, 

rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de 

elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid of toegetreden lid.  De raad 

van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot de vereniging uiterlijk drie maanden nadat het 

verzoek hen heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker.  Slechts indien 

hij de toetreding van een kandidaat lid weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de 

verzoeker.  Tegen zijn beslissing staat enkel voor een kandidaat-lid beroep open bij de 

eerstvolgende algemene vergadering.  Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur 

binnen de maand na de kennisgeving van de weigering. 

Artikel 7 : 

Het jaarlijks lidgeld voor leden is vastgesteld op maximum 50 euro.  Dit bedrag wordt jaarlijks 

geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumpteprijzen. 

Basisindex is deze van de maand december 2010.  De nieuwe index is deze van de maand 

december, voorafgaand aan de aanpassing.  De algemene vergadering bepaalt binnen voormelde 

grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld. 

Het jaarlijks lidgeld voor de toegetreden leden wordt bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 8 : 

De leden en toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht 

a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar 

    organen na te leven ; 

b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden ; 

Artikel 9 : 

Elk lid of toegetreden lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van 

een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur. 

Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van 

twee derden van de stemmen. 

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het 

lidmaatschap schorsen van de persoon. 

a. die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt ; 

b. die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve 

    verplichtingen tegenover de vereniging na te komen ; 

De schorsing zal per aangetekende brief worden medegedeeld aan het betrokken lid.  Zij kan 

maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om 

over de uitsluiting te beslissen.  Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het 

betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten.  Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over 

te gaan, dan vervalt zijn lidmaatschapsrechten.  Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting 

over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te 

hebben plaatsgehad. 

De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid, 

zonder zijn beslissing te moeten motiveren. 

Het lidmaatschap van een lid of een toegetreden lid eindigt automatisch door het overlijden van de 

natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of 

faillissement. 

Ontslagnemende of uitgesloten leden of toegetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel 

in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte 

bijdragen of gedane inbrengen. 

 

3. RAAD VAN BESTUUR 

Artikel 10 : 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van 3 bestuurders, al dan niet lid van de 

vereniging.  De bestuurders handelen als een college.  Zij worden benoemd door de algemene 

vergadering en zijn ten allen tijds door deze afzetbaar.  Zij oefenen hun mandaat kosteloos en 

onbezoldigd uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen. 

Artikel 11 : 

a. de raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, een 

    secretaris en een penningmeester. Het mandaat van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 

    penningmeester zijn onbezoldigde mandaten tenzij de algemene vergadering dit anders zou 

    bepalen. 

    De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen.  De voorzitter zit de vergadering voor. In 

    geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, 

    bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.

b. de raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurder aanwezig is. 

    Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde 

    agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezige   

    of vertegenwoordigd zijn.  De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid ( = de 

    helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld ) van stemmen.  Bij staking van stemmen 

     is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt doorslaggevend. 

c. iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om 

hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. 

d. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.  De regels opgenomen 

onder de punten a; tot c; hierboven zijn van overeenkomstige toepassing. 

e.  In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 

     vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij 

     aanparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.  Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld 

     worden per brief, per telegram of telefax.  Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor 

    de vaststelling van de jaarrekening. 

f.  van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris 

    en ingeschreven in een daartoe bestemd register.  De uittreksels die moeten worden over- 

    gelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder. 

Artikel 13 : 

a.  de raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten 

     rechte.  Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet 

     uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.  De raad kan zelfs daden van 

     beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van 

     roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en 

     bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken,..... 

b.  ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke 

     handtekening van twee bestuurders.  Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, 

     moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. 

c. de raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks 

bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meer bestuurders 

of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur waarvoor deze 

bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer zijn dan vier jaar en het mandaat kan ten alle 

tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur.  Wanneer meer 

dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar 

handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon 

belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet 

leveren. 

d. de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor welbepaalde 

handelingen of aktes kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen 

aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend; gezamenlijk optreden. 

De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad 

van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.  Het mandaat kan ten allen tijde met 

onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken. 

e.  de algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde Huishoudelijk 

     Reglement.  Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de 

     raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de alg. vergadering 

     Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften 

     van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing 

     van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de 

     leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging 

     wordt geacht. 

 

4. ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 14 : 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.  Wanneer zij dit wensen, kunnen ook 

toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevend stemrecht.  De 

algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de 

oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste 

aanwezige bestuurder. 

Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen.  Elk lid kan evenwel slechts één ander 

lid vertegenwoordigen.  Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering. 

Artikel 15 : 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor 

a.  het wijzigen van de statuten 

b.  het benoemen en afzetten van de bestuurders 

c. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commisarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend. 

d. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen 

e.  het goedkeueren van de begrotingen en rekeningen 

f.  het vrijwillig ontbinden van de vereniging 

g. het uitsluiten van een lid 

h. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

i. alle andere gevallen waarin onderhavige statuten dat verreisen. 

Artikel 16 : 

a. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel 

    of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer 

    een vijfde van de leden er om vraagt.  Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bij- 

    eengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting 

    van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor 

    30 juni van dat jaar valt. 

b. Alle leden en toegetreden leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering per 

    e-mail of via de website uitgenodigd op de algemene vergadering.  De uitnodiging wordt 

    ondertekend door de voorzitter of de secretaris.  Ze vermeldt dag, uur en plaats van de 

    algemene vergadering. 

c. de oproeping bevat de agenda die wordt vastgelegd door de raad van bestuur.  De algemene 

vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda 

vermeld staan op voorwaarde dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Artikel 17 : 

a. Inzake aangelegenheden, andere dan deze vermeld in punt b hieronder worden de besluiten 

    genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. 

    Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

b. In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de 

    vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. 

Artikel 18 : 

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een 

bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register.  Uitreksels daarvan worden 

ondertekend door de secretaris of een bestuurder. 

 

5. INZAGERECHT LEDEN EN DERDEN 

Artikel 19 : 

Derden die van belang doen blijken en de leden van de vereniging, hebben het recht om inzage en 

of afschrift van de notulen van de algemene vergadering te vragen. 

 

6. BEGROTINGEN – REKENINGEN 

Artikel 20 : 

a. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 

b. De onkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit : 

lidmaatschapsbijdragen 

de winsten verweznlijkt door de inrichting van activiteiten. 

de giften 

de winsten gerealiseerd door eventuele commerciële activiteiten bedoeld om de 

vereniging werkingsmiddelen voor de realisatie van haar maatschappelijk doel te bezorgen. 

c. de raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor 

    aan de algemene vergadering.  Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de 

    algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van de bestuurders 

    en, desgevallend, de commissaris. 

d. de raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de vzw-wet 

vermelde stukken binnen de detig dagen na goedkeuring worden neergelgd op de griffie van de 

rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België. 

 

7. ONTBINDING – VEREFFENING 

Artikel 21 : 

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts 

de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.  In geval 

van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, 

één of meer vereffenaars.  Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffenigsvoorwaarden. 

Artikel 22 : 

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een 

vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft.  De Algemene Vergadering die tot de 

ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen. 

Artikel 23 : 

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de 

wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de 

algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake. 

Artikel 24 : 

a. Alle leden van het bestuur, alle vrijwilligers, alle werknemers en allen die deelnemen aan de 

    algemene vergadering zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in de uitoefening 

    van hun taak ter kennis is gekomen, behoudens schriftelijk verkregen toestemming van de 

    betrokkenen tot het tegendeel. 

b. Leden van het bestuur of andere organen van de vereniging, alsmede vrijwilligers en 

    medewerkers leveren bij de beëindiging van hun functie alle door hen verkregen documenten 

    en bescheiden op eerste verzoek in bij de secretaris van het bestuur. 

 

8 BENOEMING VAN DE BESTUURDERS 

De bestuurders van de vereniging zijn : 

Devuyst Frankie, geboren te Oostende op 28 september 1962 en wonende te Nationalestraat 

90 bus 10 te 2000 Antwerpen.  Benoeming als voorzitter 

Permanne Willy, geboren te Antwerpen op 9 februari 1938 en wonende te Van 

Arteveldestraat 18 te 2060 Antwerpen. Benoeming als secretaris 

Van Cappellen Charles, geboren te Brussel op 1 juli 1985 en wonende te Welvaartstraat 203 

te 9300 Aalst.  Benoeming als penningmeester. 

 

Opgemaakt in 4 exemplaren en met eenparigheid van stemmen aanvaard op de 

stichtingsvergadering, gehouden te Antwerpen op 22 augustus 2011. 

Elk bestuurslid verklaard één exemplaar te hebben ontvangen voor eigen gebruik, een vierde 

exemplaar dient voor de publicatie, neerlegging bij griffie van de Rechtbank van Koophandel te 

Antwerpen.

 

Devuyst Frankie

Permanne Willy

Van Cappellen Charles